Vanliga frågor

Varför görs detta forskningsprojekt?

Förmaksflimmer är den vanligaste rubbningen i hjärtrytmen och förekomsten ökar med stigande ålder. Tillståndet ger oregelbunden hjärtrytm och symptomen varierar kraftigt, i vissa fall kan man ha förmaksflimmer utan några symptom alls. För allmän info om förmaksflimmer klicka här. Det kan därför vara av värde att genom screening försöka hitta oupptäckta förmaksflimmer. Vi kommer också att undersöka om andra metoder än EKG kan hjälpa till att upptäcka förmaksflimmer.

För detta kommer vi att ta ett blodprov för att analysera ett ämne i blodet vars halt stiger om man har förmaksflimmer eller om hjärtat är ansträngt. Blodprovets svar kommer att avgöra vilken sorts utredning som görs. Vi kommer också att studera några olika bärbara EKG-metoder under studien. Slutligen vill vi också ta reda på om metoden är kostnadseffektiv och vad som påverkar deltagandet i screeningen.

Vid förmaksflimmer finns en ökad risk att drabbas av slaganfall (stroke), detta beror på bildning av blodproppar i hjärtats förmak. Blodförtunnande behandling ger ett mycket effektivt skydd. Blodförtunnande behandling innebär också en viss ökning av risken att drabbas av allvarlig blödning.
Studien är godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Stockholm.

 

Vad innebär det för mig att delta i studien?

Om du accepterar att delta i studien kommer du först att få svara på några frågor om din hälsa och få din puls registrerad. Därefter kommer du att få lämna blodprov och registrera EKG med så kallat tum-EKG. Om provsvaret är normalt och om EKG visar normal rytm görs ingen ytterligare utredning.

Om provsvaret är förhöjt och EKG visar normal rytm kommer du att erbjudas ytterligare tum-EKG-registrering i hemmet med portabel EKG-utrustning för att försöka påvisa kortvariga episoder av förmaksflimmer. Registreringen sker 4 gånger om dagen i 30 sekunder under 2 veckor.

Om det visar sig att du har förmaksflimmer kommer du att erbjudas ett läkarbesök för att ta ställning till blodförtunnande behandling.

Om ditt värde på blodprovet är kraftigt förhöjt kommer du att erbjudas ytterligare utredning med undersökning av hjärtats funktion med ultraljud oavsett vad EKG visar.

Du kommer också att ingå i en långtidsuppföljning under 5 år där socialstyrelsens register kommer att studeras för att bland annat följa förekomsten av insjuknanden i stroke och förskrivning av proppförebyggande läkemedel. Denna uppföljning kräver ingen aktiv medverkan från dig.

Ersättning för resor inom studien utgår inte.

 

Vilka obehag/risker medför studien?

Både förmaksflimmer och blodförtunnande behandling gör att man är utsatt för vissa risker, men den riskminskning som åstadkommes med blodförtunnande behandling är i de allra flesta fall flerfalt större än den risk som behandlingen innebär. Denna behandling rekommenderas också i socialstyrelsens senaste nationella riktlinjer för hjärtsjukvård.

De undersökningar som ingår i studien innebär inte några risker enligt vår bedömning.

 

Vilka fördelar kan studien innebära för dig?

Ditt deltagande ger en möjlighet att upptäcka och behandla ett tillstånd som kraftigt ökar risken för slaganfall, dessutom kan studien ge oss värdefulla kunskaper som även andra kan ha nytta av i framtiden

 

Hur insamlas personuppgifter och hur hanteras sekretess?

De uppgifter som samlas in i studien kommer att lagras i ett datasystem. De uppgifter som sparas i datasystemet är namn, personnummer, adressuppgifter, uppgifter om riskfaktorer för proppbildning samt tum-EKG registrering och tum-EKG diagnos. När du samtycker till att delta i studien samtycker du också till att dina uppgifter lagras och behandlas i datasystemet, samt att journalkopior får beställas vid behov. Uppgifterna kommer endast att vara tillgängliga för den personal som genomför studien och kommer inte att användas för några andra syften. Du har rätt att ansöka om information från denna personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PuL) §26 och detta gör du genom att skriva till Personuppgiftsombudet, Sissi Myllyniemi, Kansli- och Miljöavdelningen, Norrbacka S3:01, Solna, 171 76 Stockholm

 

Är deltagandet i studien frivilligt?

Deltagandet i denna studie är frivilligt, kostnadsfritt och du har när som helst rätt att avbryta ditt deltagande utan att ange skäl och utan att det påverkar ditt framtida omhändertagande.